Wybory do Rady

Zaproszenie do składania wniosków na kandydata do Rady Seniorów


Prezydent Miasta – Arkadiusz Chęciński informuje, że od dnia 5 do 10 października 2017 roku prowadzony będzie nabór kandydatów na członków Rady Seniorów.

Formularze zgłoszeniowe można otrzymać:

  1. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój 402, piętro 3
  2. ze strony internetowej www.senior60.sosnowiec.pl w zakładce Rada Seniorów – Wybory do Rady Seniorów 2017

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej. Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami  <<<pobierz>>> należy dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej przy ul. 3 Maja 33 pokój 402 piętro 3 w godzinach pracy Urzędu:

  • Poniedziałek 7.30-18.00
  • Wtorek-czwartek 7.30-15.30
  • Piątek 7.30-13.00

Wymogi wobec kandydatów na członków Rady Seniorów:

  1. posiadanie polskiego obywatelstwa, a w przypadku jego braku posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
  2. najpóźniej w dniu głosowania ukończenie 18 roku życia,
  3. stałe zamieszkiwanie na obszarze działania Rady Seniorów,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. kandydowanie z ramienia organizacji pozarządowej, której statut przewiduje działania na rzecz osób starszych albo klubu seniora, związku emerytów, uniwersytetu trzeciego wieku bądź innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których faktyczna działalność obejmuje problematykę senioralną albo nie będąc zrzeszonym w którymkolwiek z tych podmiotów legitymuje się poparciem jednego z nich (choćby podmiot ten nie zgłaszał własnego kandydata do Rady) lub poparciem co najmniej 15 osób